PRAXIS

FARR:s Sanna Vestin sammanfattar viktig rättslig praxis

NY LISTA MED SÄKRA LÄNDER PÅVERKAR ASYLPRÖVNINGEN

Både svensk lag och EU-direktiv tillåter att asylsökande som får avslag avvisas ”med omedelbar verkställighet”. Avvisning kallas det för när någon får ett snabbt beslut om att lämna landet, inom tre månader efter ansökan. (Tar det längre tid blir det en utvisning.) Uttrycket ”med omedelbar verkställighet” betyder att avvisningen får verkställas utan att invänta överklagande. De asylansökningar som får behandlas så är enbart de som bedöms som ”uppenbart ogrundade”.

I EU:s asylprocedurdirektiv finns ett antal skäl till varför en ansökan kan räknas som ogrundad. Förutom att skälet ska finnas i direktivets lista ska det också finnas stadgat i medlemsstatens lag. Sverige tillämpar tre av dessa skäl (här sammanfattade):

 • att personen inte åberopat några skäl som har med skyddsbehov att göra
 • att den sökande kommer från ett säkert ursprungsland
 • att uppgifterna som den sökande har läm- nat är falska eller uppenbart osannolika.

Sverige har tidigare tolkat punkt 2 så att en asylsökande kan avvisas med omedelbar verkställighet då Migrationsverket bedömer att landet är säkert, framför allt genom att det finns myndighetsskydd. EU-domstolen har dock genom en dom 2018 sagt ifrån att ursprungslandet inte får bedömas som säkert om det inte finns en fastslagen förteckning över vilka ursprungsländer som anses som säkra.

Efter EU-domen stoppade Migrationsverket den typen av beslut. Ett snabbt lagstiftningsarbete tog vid som har lett till att riksdagen den 3 mars 2021 tog beslut om att införa asylprocedurdirektivets regler om säkra ursprungsländer i Utlänningslagen. Lagändringen trädde i kraft den 1 maj.

Genom lagändringen fick Migrationsverket rätt att upprätta och tillämpa en lista över säkra ursprungsländer. De länder som har valts ut är:

 • Albanien
 • Bosnien och Hercegovina
 • Chile
 • Georgien
 • Kosovo
 • Mongoliet
 • Nordmakedonien
 • Serbien

Listan ska ses över årligen. Om en asylsökande kommer från något av dessa länder kan Migrationsverket fatta beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. Sådana beslut kommer att fattas snabbt. Men inga beslut får fattas med automatik, eftersom var och en fortfarande har rätt till en individuell bedömning. Även asylprocedurdirektivet förutsätter att en person från ett ”säkert land” kan ha asylskäl som be- höver prövas. Medlemsländerna får inte ha en procedur som omöjliggör detta. Men i praktiken hamnar ett stort ansvar på individen att bevisa att hen inte kan få skydd i hemlandet. Det kommer också att vara svårt att få offentligt biträde.

I samband med lagändringen och att den nya listan börjar användas har Migrationsverket publicerat rättsliga ställningstaganden. I dessa beskriver Migrationsverket hur de kommer att tolka lagen. Du hittar dessa rättsliga ställningstaganden på webbplatsen lifos.migrationsverket.se. Sök med titeln eller numret!

Rättsligt ställningstagande. Avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet inklusive säkra ursprungsländer – RS/071/2021

Rättsligt ställningstagande. Ett effektivt myndighetsskydd – RS/068/2021