Kan vi bilda kedja mellan kamper?

Varför är det viktigt att bilda en bred koalition mellan olika rörelser som kämpar för fred, asylrätt, klimaträttvisa och social rättvisa? Och hur kan ett gemensamt punktprogram vara svaret på dagens utmaningar? Kamal El Salim, vice förbundsordförande för Tillsammansskapet skriver om hur vi kan ena rörelser för förändring.

År 1966 formulerade rättighets­rörelsen Svarta Pantrarna i USA ett “Ten-Point Program” där de tydligt kopplade ihop kamp mot rasism med kamp mot fattigdom, krig och en bristfällig eller helt obefintlig välfärd. I dag, när vi har en regering som attackerar både mänskliga rättigheter och grunden för allt mänskligt liv på planeten, behöver vi lära av historien. Sverige behöver en bred kamp för fred, jämlikhet och social- och klimaträttvisa. 

Problemen vi möter idag hänger ihop. Ojämlikhet, både inom och mellan länder, är starkt kopplat till konflikter och brist på fred. Många konflikter uppstår på grund av resursbrist, terri­toriella strider och sociala orättvisor. Militära konflikter och krig har en omfattande miljö­påverkan. Vapen och ammunition produceras och används, vilket i sin tur leder till utsläpp av farliga kemikalier och föroreningar. Dessutom förstörs infrastruktur, industrin släpper ut stora mängder utsläpp och skogar och ekosystem förstörs i krigets spår. Denna miljöförstöring bidrar till klimatförändringar och ekologiska kriser, vilket i sin tur påverkar människors liv och tvingar dem att fly sina hemländer. Att kämpa för rättvisa och jämlikhet är avgörande för att minska risken för konflikter och främja fred. Detta är särskilt viktigt när det gäller asylrätt och flyktingfrågor, eftersom fred och stabilitet är avgörande för att kunna hantera så kallade flyktingkriser och skydda människors liv.

Frågor om asylrätt, klimat och fred bygger alla på grundläggande mänskliga värden som värdighet, rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter. Dessa värden är odelbara och överlappar varandra. Att kämpa för asylrätt handlar om att skydda de mest sårbara människorna och garantera att deras rättigheter respekteras. Klimatkampen handlar om att skydda vår planet och säkerställa en hållbar framtid för alla människor, oavsett var de befinner sig. Och strävan efter fred handlar om att bygga broar, främja dialog och förhindra våldsam konflikt. 

Vi behöver skapa koalitioner som kan samla olika rörelser och organisationer som kämpar för fred, jämlikhet och klimaträttvisa. Genom att bilda en bredare front och samarbeta kan vi öka vår gemensamma styrka och påverkan. Det är viktigt att inkludera civilsamhällesorganisa­tioner, föreningar, fackföreningar, ungdomsgrupper och andra relevanta aktörer. Genom att bredda våra samarbeten kan vi även arbeta för strukturella lösningar som adresserar de grund­läggande orsakerna till att människor tvingas fly klimatförändringar och krig. Det handlar om att ifråga­sätta de politiska och ekonomiska system som ligger till grund för dessa problem och sträva efter en mer hållbar och rättvis värld. 

Vi har gjort det förr. Svarta Pantrarna skapade med sitt tiopunktsprogram en plattform för en bred medborgarrättsrörelse. Även i den svenska folkrörelsetraditionen finns exempel på rörelser som bildat kedja mellan kamper. Upprinnelsen till den svenska arbetarrörelsen var att arbetare lovade varandra att aldrig tillåta att arbetare ställs emot varandra. Förbundet Tillsammansskapet har i snart ett decennium kämpat för att, i de lokalsamhällen där vi verkar, föra samman kamper för social rättvisa. Vi gör det framför allt på landsbygden och i mindre samhällen där brunhögern fått sina starka fästen. För vi vet att vi är många som vill något annat. Vi vet att trots ytliga skillnader har lastbilschauffören med truckerkeps mer gemensamt med städaren i hijab än med den lilla samhällselit som vill ställa grupper mot varandra. 
I en tid då våra rörelser är under attack och våra rättigheter monteras ner måste vi bilda kedja mellan våra kamper. Asylrättsrörelsen, fredsrörelsen, klimat- och miljörörelsen, fackliga rörelsen, orten- och landsbygdsrörelsen. 

Förbundet Tillsammansskapet bjuder in alla partipolitiskt obundna rörelser som drömmer om en bättre värld till att göra precis det som Svarta Pantrarna gjorde 1966: Formulera ett punktprogram som kopplar samman våra kamper. Ett program som visar på att rasismen, klassamhället, urholkningen av asylrätten, krig och klimat­katastrofen hör ihop. Ett punktprogram som visar att vi måste arbeta tillsammans för att skapa alternativ till den splittringspolitik vi ser. Som visar att en annan värld är möjlig – om vi håller ihop. 

Ett exempel på ett sådant punktprogram skulle kunna se ut så här:

Låt Murhaf stanna – Ge alla barn som föds i Sverige medborgarskap
Vi anger inte – Sverige blir aldrig ett angiverisamhälle
Bygg hyresrätter som människor har råd att bo i
Nolltaxa i kollektivtrafiken – Gör den tillgänglig för alla
Nej till Nato – Ja till alliansfrihet och fred

Denna lista representerar självklart inte en fullständig översikt, utan snarare ett initialt steg i rätt riktning. Det är farligt att föreställa sig att vi når våra mål enbart genom ett byte av regering eller bara genom att uppnå dessa mål. Det är bara val en gång vart fjärde år, men vi kan påverka samhällsutvecklingen varje dag genom att organi­sera oss. Social förändring växer underifrån. Det är politiken i sig som behöver genomgå stora förändringar, oavsett vilken sida som vinner i valet, för att undvika fortsatt högerradikalisering och splittring. 

Kamal El Salim,  vice förbundsordförande för Förbundet Tillsammansskapet.