Vad är nytt med nya migrationslagen?

Sedan den 20 juli 2021 har vi en ändrad utlänningslag i Sverige. Vilka är egentligen ändringarna från den tillfälliga lagen till dagens utlänningslag och hur påverkar dessa ändringar individen? Ida Gunge, en av FARRs ordförande, ställer frågor till Sanna Vestin. Sanna har som många säkert känner till en lång och gedigen erfarenhet av att informera och svara på kluriga frågor om asyl- och migrationslagstiftning.

Vi börjar med en övergripande fråga: på vilka sätt skiljer sig den nya lagen från den tillfälliga lagen?

– Mycket är sig likt, men den stora skillnaden är att den nya lagen inte är tillfällig, det innebär att konsekvenserna av exempelvis tidsbegränsade uppehållstillstånd också blir permanenta.
Tidigare var uppehållstillstånden normalt sett permanenta, nu är normen tidsbegränsade uppehållstillstånd som kan fortgå lång tid framåt. Det ställer till med saker som man inte behövde fundera över förr. Ett tydligt exempel är om man kommer som anhörig till Sverige och sedan skiljer sig. Tidigare innebar detta inte något problem om man bott i Sverige i två år. Men nu blir det ju så att om den anhöriga inte finns kvar som anhörig kan ju uppehållstillståndet inte förlängas, förklarar Sanna.
Några förbättringar finns också i nya lagen jämfört med tillfälliga lagen – till exempel att kravet om att båda parter måste ha fyllt 21 år för att få återförenas i Sverige har tagits bort. Ett annat exempel är att möjligheten till permanent uppehållstillstånd förutsätter jobb i 18 månader framåt i stället för två år som det var tidigare.
Sedan finns ju också den humanitära ventilen förstås, för vissa vuxna med särskilt ömmande omständigheter. Men den är egentligen bara plåster på såren för de negativa konsekvenser som tidsbegränsade uppehållstillstånd medför.

Som sagt utgör tidsbegränsade uppehållstillstånd numera normen. Men hur länge kan man ha tillfälliga uppehållstillstånd?

– Det finns ingen gräns, man kan ha tidsbegränsade uppehållstillstånd hur länge som helst. Det är inte så att man får permanent uppehållstillstånd efter ett visst antal år.
Detta får såklart tydliga konsekvenser för individen, fastslår Sanna. Under den tillfälliga lagen har vi sett att tidsbegränsade uppehållstillstånd gör att många blir väldigt otrygga och det påverkar det psykiska måendet.
En annan konsekvens är att ungdomar tvingas skaffa jobb i stället för att vidareutbilda sig. Vi får sådana frågor till FARRs infomail, som handlar om att man inte kan få permanent uppehållstillstånd om man väljer att läsa på universitetet istället för att jobba. Det kan verka som en självklar sak att man kan få arbete, men de arbeten som man hänvisas till som nyanländ är ofta subventionerade och det räknas inte vid ansökan om permanent uppehållstillstånd. Detta innebär att du inte kan utnyttja de samhällsinsatser som finns att tillgå för nyanlända, då sådana jobb inte är tillräckliga för att få permanent uppehållstillstånd eller möjlighet till familjeåterförening.
Ytterligare en konsekvens av de tidsbegränsade uppehållstillstånden är att det faktiskt uppkommer situationer där föräldrarna får permanent uppehållstillstånd men inte barnen. Då finns en reell risk för utvisningsbeslut efter 18-årsdagen om barnet inte har eget skyddsskäl.

En fråga kopplad till det här med skyddsskäl: kan du försöka förklara skillnaden på uppehållstillstånd och skyddsstatus?

– Ja alltså, det som är tidsbegränsat och faktiskt löper ut är själva uppehållstillståndet.  Skyddsstatus, det vill säga flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande, dessa löper inte ut. Så länge du har skyddsstatus har du rätt till uppehållstillstånd. Detta innebär att de allra flesta får förlängt uppehållstillstånd.
Om det sker en varaktig förändring som påverkar en persons skyddsskäl så kan statusen dras in, men det kräver ett särskilt beslut, inte bara att uppehållstillståndet löper ut. Men eftersom vi inte har haft det här systemet innan så vet vi inte hur det kommer att tillämpas om det faktiskt blir fred i ett land som det varit krig i. Som det ser ut nu har det i stort sett inte hänt att någon skyddsstatus försvinner.
Det som har hänt är att uppehållstillstånd på grund av barnrelaterade skyddsskäl går ut när barnet fyller 18 år, eftersom skyddsskälet därmed anses vara borta. Det skulle kunna hända liknande förlopp i likartade ärenden – exempelvis om en kvinna har fått uppehållstillstånd på grund av avsaknad av manligt nätverk, men att Migrationsverket sedan upptäcker att hon har ett manligt nätverk, då försvinner det skyddsskälet. Detta har inte hänt ännu, men en spekulation är att det skulle kunna uppstå, funderar Sanna. Men det vanligaste är som sagt att uppehållstillståndet förlängs eftersom skyddsskälet består.

Och om vi går vidare, vad krävs för att få permanenta uppehållstillstånd?

– Du måste ha haft tillfälligt uppehållstillstånd i minst tre år. Utöver det måste du ha ett jobb som du beräknas ha åtminstone ett år framåt. Det krävs också en viss inkomstnivå. Det krävs normalt sett inte lika hög inkomstnivå som det krävs för familjeåterförening.
Det görs också en bedömning om det finns risk för brottslighet, det undersöks om personen har begått brott tidigare eller om det finns några brottsanklagelser. Det finns risk att en person nekas permanent uppehållstillstånd om man har begått ett mindre brott. Men vi vet inte hur praxis kommer utvecklas här på sikt, exempelvis hur långt bak i tiden tidigare brott kan påverka beslut om permanent uppehållstillstånd i negativ riktning.
Det finns i nuläget inget specifikt språkkrav för att erhålla permanent uppehållstillstånd. Men det kommer gissningsvis att införas när det är klart hur språkkravet för medborgarskap utformas.
En skillnad från den tillfälliga lagen är att själva jobbet inte räcker som skäl för permanent uppehållstillstånd. Det måste också finnas ett annat skäl som ligger till grund för uppehållstillståndet, som skyddsbehov, anknytning till anhörig eller ömmande omständigheter.

Vad är viktigt att tänka på vid ansökan om permanent uppehållstillstånd?

– Det är viktigt att man ansöker innan uppehållstillståndet går ut. Detta gäller både förlängningsansökan och ansökan om permanent uppehållstillstånd. Om man är rädd att man inte uppfyller villkoren för permanent uppehållstillstånd är det bra att ansöka ändå. Du söker om både förlängt uppehållstillstånd och permanent uppehållstillstånd samtidigt, så om du inte uppfyller kraven för permanent kan du kanske få förlängt två år ändå. En annan sak som kan vara bra att veta är att man kan överklaga avslag på permanent uppehållstillstånd, poängterar Sanna.

Vi går vidare till ett annat viktigt område: ömmande omständigheter. Vem kan få uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter enligt den nya lagen?

– När det gäller barn återinförs ’särskilt ömmande’ som det fungerade före den tillfälliga lagen. Det är fortsatt en väldigt hög ribba som gäller, men det har det alltid varit. Barnet måste ha varit länge i Sverige och oftast inte ha någon anknytning i hemlandet. Men numera finns särskilt ömmande omständigheter åtminstone som en möjlighet för barn.
När det gäller vuxna har möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av “synnerligen ömmande” kommit tillbaka. Tolkningen av synnerligen ömmande omständigheter är ännu snävare och kräver ofta livshotande tillstånd.
Det nya är att även vuxna kan få tillstånd av särskilt ömmande omständigheter,
alltså den lägre ribban. Det är det som har kallats för en humanitär ventil. Något som är viktigt att veta är att möjligheten att få uppehållstillstånd kopplat till särskilt ömmande omständigheter för vuxna endast gäller personer som redan har haft uppehållstillstånd. Det går alltså inte att ansöka om uppehållstillstånd med särskilt ömmande omständigheter som ursprunglig grund.
Exempel på personer som skulle kunna få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter är personer som haft uppehållstillstånd i många år och sedan försvinner skyddsskälet, till exempel om man inte längre anses ha skyddsbehov efter att ett krig har tagit slut.
Det skulle också kunna handla om personer som drabbats av orimliga konsekvenser. Exempelvis om du har fått ett uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov som är barnrelaterat som tar slut när du fyller 18 år eller om du har skiljt dig från en anhörig på grund av att du har utsatts för våld i relationen.

Vi har berört frågan om anhöriga litegrann hittills. Men hur ser det ut med kraven för familjeåterförening i nya lagen? Några förändringar?

– Före tillfälliga lagen behövde man permanent uppehållstillstånd för att få hit anhöriga. Men i och med att tidsbegränsade uppehållstillstånd har blivit det vanliga har det ändrats så att även personer med tidsbegränsat uppehållstillstånd kan återförenas med anhöriga. Först kunde man bara få hit anhöriga om man hade flyktingstatus. Nu kan även alternativt skyddsbehövande och personer med ömmande omständigheter samt personer med uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder återförenas med anhöriga, under förutsättningen att Migrationsverket menar att det är troligt att anknytningspersonens uppehållstillstånd kan komma att permanentas, förklarar Sanna.
Under tillfälliga lagen var det svårt att få återförenas med person som man inte är gift med eller har bott med. Nu kan även personer med tidsbegränsat uppehållstillstånd återförenas med sin partner för att gifta sig eller bo ihop. Relationen måste ändå ha påbörjats i hemlandet. Det här är en jätteviktig ändring för hbtqi-personer som kanske inte haft möjlighet att bo ihop eller gifta sig i hemlandet.
Även om bedömningen fortsatt är väldigt hård finns det numera möjlighet att återförenas med vissa nära anhöriga som har ett särskilt beroendeförhållande till anknytningspersonen. Det kan exempelvis handla om en ensamstående släkting som bott i hushållet eller barn över 18 år med funktionsnedsättning.
Precis som när det när det gällde tillfälliga lagen finns fortsatt ett högt försörjningskrav för den som vill återförenas med sin familj, som innebär att anknytningspersonen måste ha en tillräckligt stor bostad och inkomst som ligger på en viss nivå.

Slutligen, vad är FARRs huvudkritik mot den nya lagen?

– Den nya lagen gör att försämringarna som den tillfälliga lagen förde med sig blir permanenta. Många av lagreglerna är svårbegripliga och innehåller nya begrepp som ingen riktigt vet hur de ska tolkas. Det kommer att uppstå situationer och konsekvenser som vi inte kan förutse i nuläget.
I och med att den nya lagen röstades igenom väljer Sverige bort permanenta uppehållstillstånd och en reell möjlighet för alla flyktingar att återförenas med familjemedlemmar, vilket har fungerat som en grund som gjort det möjligt för nyanlända att bygga upp sina liv i Sverige. Lagen ger också en samhällelig signal om att man måste tvinga folk att arbeta för att de ska få återförenas med sina barn. De senaste årens nedmontering av rättigheter för asylsökande och flyktingar har gjort att vi har vant oss vid helt absurda saker som att människor inte får återförenas med sin familj om man har för låg lön, avslutar Sanna.